Regulamin
Dla portalu www.webanti.com oraz www.app.webanti.com

§1 Postanowienia ogólne
1. Obecny Regulamin ( zwany dalej: Regulaminem) reguluje zasady świadczenia usług przez portal app.webanti.com świadczoną przez Webanti Sp. Z o.o. z siedzibą w 40-008 Katowice, Ul. Warszawska 40/2A, REGON: 365351521, NIP:9542768587, KRS: 0000636248 o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 PLN.
2. Webanti Sp. Z o.o. posiadając niezbędną wiedzę, kompetencje oraz zaplecze technologiczne zobowiązuje się do świadczenia usług z zakresu bezpieczeństwa w postaci usługi SaaS o nazwie „Webanti”.

§2 Zasady korzystania z Usługi Webanti
1. Usługa Webanti to usługa świadczona elektronicznie w modelu Saas przez Webanti Sp. Z o.o., polegająca na udostępnieniu narzędzia zapewniającego bezpieczeństwo przed zagrożeniami stron internetowych, umożliwiających ich ciągłe zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem i wirusami (malware).
2. Wybór pakietu Usługi Webanti spośród opisanych w Specyfikacji Usługi Webanti następuje na etapie składania zamówienia przez Klienta na stronie internetowej app.webanti.com
3. Warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi SaaS Webanti:
a) zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu,
b) zalogowanie się na stronie app.webanti.com minimum jeden raz
3. Specyfikacja Usługi Webanti oraz cennik licencjonowania, dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.webanti.com
4. Webanti Sp. Z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen licencjonowania i zakresów planów abonamentowych w dowolnym momencie działalności.
5. Dostęp do pakietu podstawowego jest bezpłatny, pakiety rozszerzone aktywowane są tuż po otrzymaniu płatności.
6. Umowa o świadczenie Usługi Webanti zawierana jest na czas oznaczony obejmujący czas planu abonamentowego wybranego na moment składania zamówienia przez Klienta na portalu, bez możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy o świadczeniu usług.
7. Użytkownik systemu może w każdej chwili zaprzestać korzystania z systemu, natomiast nie spowoduje to zwrócenia żadnych dokonananych płatności

§3 Pozstanowienia Końcowe
1. Strony są zobowiązane informować się wzajemnie o wszelkich zmianach danych do kontaktu, nie później niż w terminie 10 dni od zaistnienia zmiany, przy czym Klient zobowiązany jest poinformować Webanti o dokonanych zmianach poprzez samodzielną zmianę danych w ramach Konta Klienta.
Klient przysługuje złożenie reklamacji.
Reklamacja musi zawierać zawierać;
- wskazanie konta użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację,
- wskazanie nazwy i typu Usługi Webanti, której reklamacja dotyczy,
- okoliczności uzasadniające reklamację,
2. Webanti zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów obecnego regulaminu w dowolnym momencie.
O zmianach w regulaminie użytkownicy systemu Webanti zostaną poinformowani drogą email.


§4 Reklamacje i Zwroty:

1. Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Koszty dostawy, odesłania oraz opląty i prowizje nie podlegają zwrotowi. W przypadku realizacji przesyłki na koszt sklepu, przysługuje prawo potrącenia kosztów poniesionych przez sklep od wartości zwracanego produktu przy wyliczeniu ostatecznej kwoty podlegającej zwrotowi
2. W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia.
3.Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 90 dni kalendarzowych.
4.Klienci mogą składać reklamację na adres: support@webanti.com

Polityka Prywatności dla Portalu
www.webanti.com oraz www.app.webanti.com

Polityka Prywatności Webanti Sp. Z o.o.

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową.
W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Webanti Sp. Z o.o. ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych:
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
Webanti Sp. Z o.o. przetwarza dane osobowe i wrażliwe w oparciu o przepisy prawa, m.in.
- Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.)
- Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ,Ustawę o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.

Administrator Danych Osobowych
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Webanti Sp. Z o.o.

Dane osobowe

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach kontaktu, udzielania dodatkowych informacji o oferowanych produktach, marketingu produktów własnych, świadczenia usług, zarządzania usługami. W każdym przypadku podanie danych osobowych w kwestionariuszach kontaktowych na stronach www Spółki jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń.zm.) przysługuje Państwu prawo do: informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, dostępu do danych osobowych, zmieniania tych danych, żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych, otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom określonym w przepisach prawa.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)
Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji. W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Webanti Sp. Z o.o. nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba, że obowiązek ujawnienia wynika z obowiązującego prawa (m. in. ZUS, policja, sąd, prokuratura). W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Webanti Sp. Z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.